خدمات ما

با کمال میل و افتخار شرکت حباب ساحل به حمايت از محیط زيست پايبند می باشد . ما به عنوان
يک سازمان مسئولیت پذير اقداماتی را برای حفاظت از محیط زيست انجام داده ايم.

استفاده ازمواد قابل بازيافت در فرآيند تولید جهت حفظ منابع طبیعی و کاهش پسماند های صنعتی است.

ما از اين که همراهی شما را به عنوان يکی از همکاران و مشتريان خود داشته باشیم بسیار خوشحال خواهیم شد و تمام تلاش خود را در جهت تحقق رضايتمندی شما به کار خواهیم گرفت.

راه اندازی واحد بازيافت زير مجموعه شرکت در جهت کاهش مصرف منابع طبیعی میباشد.

خط‌ مشی‌ کیفیت‌

شرکت‌ حباب ساحل‌ از سال ١٣٩٣ در زمینه‌ تولید و بازرگانی‌ ملزومات بسته‌ بندی‌ فعالیت‌ خود را آغاز کرده است‌ . مدیریت‌ و کارکنان این‌ شرکت‌ در راستای‌ افزایش‌ بهره وری‌ و رضایت‌ مشتریان ، استاندارد سیستم‌ مدیریت‌ کیفیت‌ISOK9001:2015K را به‌ عنوان چارچوب عملکرد خویش‌ برگزیده و خود را متعهد به‌ برآوردن الزامات از آنها می‌ داند تا به‌ اهداف ذیل‌ دست‌ یابد.

 

اهداف

برخی از مشتریان و همکاران

مدیریت‌ ارشد سازمان پایبندی‌ خود را نسبت‌ به‌ اجرای‌ این‌ خط‌ مشی‌ که‌ متناسب‌ با مقاصد و محیط‌ سازمان تهیه‌ شده با پشتیبانی‌ و همراهی‌ کلیه‌ کارکنان اعلام می‌دارد و با اعتقاد کامل‌ به‌ بهبود مداوم فرآیندهای‌ سیستم‌ مدیریت‌ کیفیت‌ ، خود را متعهد می‌داند که‌ این‌ اصول را در کلیه‌ سطوح سازمان ترویج‌ داده تا سرلوحه‌ کلیه‌ فعالیتها قرار گیرد و از طریق‌ نظارت مداوم بر اجرای‌ آنها از تداوم اثر بخشی‌ آن اطمینان حاصل‌ نماید .